Logo
Telefon 510 73 83 83 ----- Mail biuro@24naszemeble.pl -------------------- Mail  Koszt dostawy

Punkty za zakupy

REGULAMIN PROMOCJI "Punkty za zakupy"

§ 1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji "Punkty za zakupy" jest NaszeMeble Łukasz Kurzawa z siedzibą w Sokolnikach pod adresem: ul. Parkowa 8 lok. 3, 98-420 Sokolniki, NIP 9970148736, zwany dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania Promocji: od 1 września 2016 roku, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. 
 3. Informacje o Promocji "Punkty za zakupy" wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.24naszemeble.pl

§ 2 Definicje

 1. Organizator - NaszeMeble Łukasz Kurzawa, której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja "Punkty za zakupy" - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik - konsument lub osoba prawna.
 5. Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji "Punkty za zakupy" na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie. 
 6. Rabat - zniżka na zakup produktów oferowanych przez firmę NaszeMeble Łukasz Kurzawa, za pośrednictwem strony www.24naszemeble.pl

§ 3 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. Promocja obowiązuje od 1 września 2016 roku i obejmuje wszystkie produkty oferowane przez firmę NaszeMeble Łukasz Kurzawa, za pośrednictwem strony www.24naszemeble.pl.
 2. Warunkiem otrzymania rabatu jest zarejestrowanie się na stronie www.24naszemeble.pl oraz zamówienie Produktu przez stronę www.24naszemeble.pl 
 3. Każde wydane 2 zł = 1 pkt
 4. Punkty, przyznawane są po sfinalizowaniu transakcji czyli po odebraniu zamówionego Produktu.
 5. Aby wymienić punkty na rabat należy zgromadzić odpowiednią liczbę punktów: 1000pkt = 3% rabatu, 3000pkt = 5% rabatu, 5000pkt = 10% rabatu, 10000pkt = 15% rabatu.
 6. Rabat można wykorzystać podczas składania kolejnego zamówienia.
 7. Promocja nie obejmuje kosztu dostawy.
 8. W okresie trwania Promocji, klient może złożyć dowolną liczbę zamówień.
 9. Promocja łączy się z innymi promocjami Orgaznizatora.

§ 4 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą "Punkty za zakupy".
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl